سایر آثار هنری رها رئیس‌نیا

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 600 دلار آمریکا
کمینه برآورد 800 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,200 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها