فروش در - خانه حراج
8 آبان 1392
برآورد
قیمت فروش
21.429%
سایر آثار هنری رامین شیردل

آرتچارت | لیلی و مجنون از رامین شیردل
لیلی و مجنون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 تیر 1397
آرتچارت | عشق سفید از رامین شیردل
عشق سفید
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,025 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,994 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,825 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+62.085%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2012 - 2016
عملکرد در برابر برآوردها
2012 - 2016
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2012 - 2016