فروش در - خانه حراج
6 آذر 1397
برآورد
در انتظار
سایر آثار هنری رسول اکبرلو

آرتچارت | بدون عنوان از رسول اکبرلو
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از رسول اکبرلو
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400