تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

منتخبی از آثار آبان - آرتیبیشن
20 آبان 1401
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Arg-E Rayen IV (from the Shadows and Dust Series) از ساقی .
Arg-E Rayen IV (from the Shadows and Dust Series)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
269 دلار آمریکا
23.6%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | Arg-E Bam II (from the Shadows and Dust series) از ساقی .
Arg-E Bam II (from the Shadows and Dust series)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | مسجد شاه، اصفهان  (از مجموعه کاسه‌ی وارونه) از ساقی .
مسجد شاه، اصفهان (از مجموعه کاسه‌ی وارونه)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399