• فرم‌های خوش‌نویسی 1386
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشیخط
  • 150 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین چپ)
    قاب‌شده
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
- £30,000
41,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,250
28,306 دلار آمریکا
19%
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 فروردین 1397
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 فروردین 1397
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
 
قیمت فروش
4.876%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | نام‌های الله از عذرا عقیقی بخشایشی
نام‌های الله
برآورد
£10,000
13,889 دلار آمریکا
-
£15,000
20,833 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
22,569 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 اسفند 1399
آرتچارت | ذکر الله از محمد احصایی
ذکر الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
16.46%
تاریخ حراج
بونامز - 6 آذر 1398