فروش در - خانه حراج
30 مهر 1397
برآورد
قیمت فروش
16.667%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

مثل هر روز و هیچ و پوچ - اِی. بی. 43
8 آبان 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | وطن 1 از شهرزاد چنگلوایی
وطن 1
برآورد
 
قیمت فروش
47.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | دیوار شماره 9 از شهرزاد چنگلوایی
دیوار شماره 9
برآورد
 
قیمت فروش
43.182%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
آرتچارت | 14 از مجموعه من، تن، وطن از شهرزاد چنگلوایی
14 از مجموعه من، تن، وطن
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396