حراج هنر مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد Fr.7,000
8,232 دلار آمریکا
بیشینه برآورد Fr.9,000
10,584 دلار آمریکا
مجموع فروش Fr.0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار Fr.0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن بیستم - آنلاین آنلاین
29 شهریور 1400
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.8,900
9,617 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر آنلاین
27 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
نقاشی‌ها
5 مهر 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.2,500
2,577 دلار آمریکا