حراج هنر قرن بیستم - آنلاین آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد Fr.4,700
5,079 دلار آمریکا
بیشینه برآورد Fr.7,200
7,780 دلار آمریکا
مجموع فروش Fr.9,330
10,082 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار Fr.2,333
2,521 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 5
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
31 شهریور 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر آنلاین
27 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
فروش آنلاین آنلاین
18 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.3,000
3,037 دلار آمریکا