حراج The Young Collectors Auction


  • ایام دبی
  • 22 اردیبهشت 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,500
بیشینه برآورد $2,500
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کلکسیونرهای جوان
دبی
8 مهر 1393
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $207,000
کلکسیونرهای جوان
دبی
6 خرداد 1393
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $142,040
ایام - دبی - شهریور 1392
دبی
25 شهریور 1392
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $130,940