ایام

حراج های گذشته

The Young Collectors Auction
دبی
22 اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
22 اردیبهشت 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $31,600