حراج هنر معاصر 2


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €18,300
22,317 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €26,200
31,951 دلار آمریکا
مجموع فروش €18,110
22,085 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €4,528
5,521 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

رابرت ویلیام بروک
3 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,005
7,972 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
19 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €26,240
27,853 دلار آمریکا
کالکشن کنزو تاکادا
21 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا