حراج Art Contemporain: Cutting Edge


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €44,400
63,429 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €59,000
84,286 دلار آمریکا
مجموع فروش €25,905
37,007 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €3,701
5,287 دلار آمریکا
هنرمندان 4
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 7
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

رابرت ویلیام بروک
3 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,005
7,972 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
19 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €26,240
27,853 دلار آمریکا
کالکشن کنزو تاکادا
21 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا