حراج هنر روز معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £23,000
38,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £32,000
53,333 دلار آمریکا
مجموع فروش £10,560
17,600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £10,560
17,600 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن 20 / خاورمیانه
لندن
2 آبان 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £146,812
178,517 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
پرسپولیس 2
لندن
7 اردیبهشت 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £123,063
153,713 دلار آمریکا