حراج ششمین حراج ملی آنلاین


 • حراج ملی تهران
 • 18 مرداد 1399
 • عجیـب فاصلـه ای اسـت میـان انسـان هـا در ایـن روزگار سـرد، امـا هنـوز هـم دل‌هـا بـه
  هـم نزدیک‌انـد و گرمابخـش زندگـی...
  آرامش، مدت‌هاست که آسیب دیده و اقتصاد بی‌تاب از هجمه‌های کنونی است...
  امـا هنـوز هـم عشـق هسـت، هنـوز هنـر نـوازش مـی‌دهـد دیـدگان دل را و دل پـرواز
  مـی کنـد در خیـال امیـد.
  مـدت‌هاسـت منتظریـم کـه نـوری بـر تاریکـی‌هـا بتابـد و روزگاران را بـه شـادی سـپری
  کنیـم؛ امـا گریـزی نیسـت و بایـد حرکـت کنیـم.
  بـه همیـن منظـور برآن شـدیم تـا نمایشـگاهی غیرحضـوری ترتیـب دهیم و بـا هماهنگی
  قبلـی پذیـرای شـما فرهیختگان عزیز باشـیم.
  رعایـت موازیـن بهداشـتی و مراقبـت از حـال خودمـان و حـال دلمـان، روزگارمـان را گـرم
  مـی‌کنـد؛ گـرم گـرم!
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 42,490,000,000﷼
197,628 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,490,000,000﷼
197,628 دلار آمریکا
مجموع فروش 0﷼
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0﷼
0 دلار آمریکا
هنرمندان 30
آثار هنری 40
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هفتمین حراج ملی
تهران
1 تیر 1401
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها 424,240,000,000﷼
1,277,831 دلار آمریکا
چهارمین دوره حراج ملی
تهران
5 مرداد 1397
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 4,760,000,000﷼
51,739 دلار آمریکا
سومین حراج ملی
تهران
2 شهریور 1395
مجموع فروش ها 0﷼
0 دلار آمریکا