حراج حراج ملی - تهران - مرداد 1397


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 600,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 650,000,000﷼
7,065 دلار آمریکا
مجموع فروش 1,000,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 1,000,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هفتمین حراج ملی
تهران
1 تیر 1401
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها 424,240,000,000﷼
1,277,831 دلار آمریکا
ششمین حراج ملی آنلاین
تهران
18 مرداد 1399
مجموع فروش ها 0﷼
0 دلار آمریکا
حراج ملی - تهران - مرداد 1397
تهران
5 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 3,300,000,000﷼
35,870 دلار آمریکا