حراج هنر اسلامی و هندی


33 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
150 * 70 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

اکریلیک و گچ روی بوم
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

شماره اثر 754W (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
80 * 180 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

چاپ عکاسی
80 * 50 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

رنگ روغن روی بوم
150 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

چاپ دیجیتال
100 * 150 سانتی متر
4/5
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

شماره اثر 719W (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
120 * 148 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

شماره اثر #727 (فروخته شده)
70 * 50 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

70 * 50 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394

ترکیب مواد روی بوم
192 * 215 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
103.125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394