سه‌گانه/شماره هشت


تهران، تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱
7 مرداد - 16 مرداد 1401
نمایشگاه های نزدیک فعلی

چگونه می‌شود ایرانی بود؟
تهران
11 شهریور - 8 مهر 1401
737433
18 شهریور - 12 مهر 1401
واقعیت ناگوار یا از چیزهایی که نمی‌توان سخن گفت
تهران
18 شهریور - 15 مهر 1401