لبه‌‌ی نرم تیغ


تهران، تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 6
21 بهمن - 10 اسفند 1400
نمایشگاه های نزدیک فعلی

چگونه می‌شود ایرانی بود؟
تهران
11 شهریور - 8 مهر 1401
737433
18 شهریور - 12 مهر 1401
واقعیت ناگوار یا از چیزهایی که نمی‌توان سخن گفت
تهران
18 شهریور - 15 مهر 1401