آرتکیوریال

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

چشم التقاطی
28 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €50,000
52,793 دلار آمریکا
هنر معاصر
16 فروردین 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,400
2,618 دلار آمریکا
رابرت ویلیام بروک
3 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,005
7,972 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
19 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €26,240
27,853 دلار آمریکا
کالکشن کنزو تاکادا
21 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ 2
15 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,564 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - از 1950 تا به امروز
29 اسفند 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,850
6,642 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم از 1950 تا به امروز
24 مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,744 دلار آمریکا
Orientalisme
29 اردیبهشت 1395
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,850
6,573 دلار آمریکا
Photographie
30 آبان 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,340
2,489 دلار آمریکا