آرتکیوریال

حراج های گذشته

کالکشن کنزو تاکادا
21 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ 2
15 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,564 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - از 1950 تا به امروز
29 اسفند 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,850
6,642 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم از 1950 تا به امروز
24 مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,744 دلار آمریکا
Orientalisme
29 اردیبهشت 1395
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,850
6,573 دلار آمریکا
Photographie
30 آبان 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,340
2,489 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
27 مهر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,200
5,880 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ 2
15 خرداد 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,444
11,496 دلار آمریکا
Photographie
30 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €3,510
4,808 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
12 فروردین 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €7,150
9,862 دلار آمریکا