بلیندارته

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
4 آذر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,750
3,113 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر + دیزاین
میلان
6 خرداد 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,490
21,371 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
میلان
13 آذر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €21,080
23,370 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
9 آذر 1395
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
3 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €23,370
31,598 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
1 خرداد 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €14,760
18,923 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
24 آذر 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €6,710
8,947 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
2 خرداد 1387
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €104,920
163,938 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
20 آذر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €45,600
67,059 دلار آمریکا