بونامز

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت بخش دوم
لندن
26 آبان 1400
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
31 فروخته شده
در بازه برآوردها
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,439,434
3,362,418 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه شامل آثاری از کلکسیون ساعتچی آنلاین
لندن
21 مرداد 1400
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
27 فروخته شده
در بازه برآوردها
19 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
21
فروخته نشده
مجموع فروش ها £240,699
334,723 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
12 خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
20 اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
19 اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین
نیویورک
7 بهمن 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,375
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
4 آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
28 آبان 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $150,312
حراج آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین
لندن
16 مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £57,629
75,827 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
22 خرداد 1399
23 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £908,207
1,135,259 دلار آمریکا