گریزِباخ

برلین | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

عکس‌های معاصر و مدرن
برلین
5 آذر 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €7,500
9,375 دلار آمریکا
عکس‌های معاصر و مدرن
برلین
8 خرداد 1392
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €11,590
15,052 دلار آمریکا
عکاسی
برلین
13 خرداد 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €6,660
8,122 دلار آمریکا
عکاسی
برلین
7 آذر 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
برلین
8 خرداد 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €10,120
15,813 دلار آمریکا
عکاسی
برلین
8 آذر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €9,520
14,000 دلار آمریکا
Grisebach - برلین - خرداد 1385
برلین
5 خرداد 1385
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €12,390
15,885 دلار آمریکا