Swann

مقایسه
حراج های گذشته

عکس‌ها و کتاب‌های عکس مهم
نیویورک
18 آذر 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $12,000
Photographic Literature & Important Photographs
نیویورک
30 اردیبهشت 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $18,000
عکس‌های مهم قرن 19ام و 20ام
نیویورک
30 مهر 1387
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $9,600
Photographic Literature & Photographs
نیویورک
22 آذر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $12,000
Photographic Literature & Important Photographs
نیویورک
1 خرداد 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $13,000