حراجی تیت وارد

لندن | بریتانیا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و شهری
30 خرداد 1403
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £33,625
42,774 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
1 فروردین 1403
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,300
1,672 دلار آمریکا
توسط کلکسیونرها برای کلکسیونرها
2 اسفند 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £750
948 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
16 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,000
1,259 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
23 شهریور 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
حراج توسط کلکسیونرها برای کلکسیونرها
21 تیر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,438
1,888 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
17 خرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
13 مهر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £6,688
7,600 دلار آمریکا
با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران
10 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,126
3,678 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
22 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £3,937
4,743 دلار آمریکا