• بدون عنوان 2
  • جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 54.5 * 40 سانتی متر
  • امضا شده "علیرضا" (پایین راست)
    قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
29 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
93.75%
سایر آثار هنری علیرضا دیانی

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا دایانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,490 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,385 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,078 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40.417%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها