• بدون عنوان 1369
  • جوهر روی مقوا
  • طراحی
  • 22.1 * 28.8 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ به فارسی "اردشیر90"
برآورد
€300
338 دلار آمریکا
- €500
563 دلار آمریکا
قیمت فروش
€370
417 دلار آمریکا
7.5%
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,243 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,177 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1354.757%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$375
3650%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 1 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$325
3150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 1 مرداد 1401