برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
- £3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,060 دلار آمریکا
8.2%
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,222 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,255 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1365.267%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مقامات در عروسی از رکنی حائری زاده
مقامات در عروسی
برآورد
 
قیمت فروش
151.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 خرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر اویسی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرتچارت | بدون عنوان (ابرها) از آنا بقیگویان
بدون عنوان (ابرها)
برآورد
£1,800
2,469 دلار آمریکا
-
£3,500
4,802 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,149 دلار آمریکا
13.396%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400