فروش در - خانه حراج
2 فروردین 1397
برآورد
قیمت فروش
66.667%
آرتچارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
 
قیمت فروش
4.876%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | ترکیب ۲ از محمد بزرگی
ترکیب ۲
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | نام‌های الله از عذرا عقیقی بخشایشی
نام‌های الله
برآورد
£10,000
13,889 دلار آمریکا
-
£15,000
20,833 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
22,569 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 آذر 1397
آرتچارت | پر از نصرالله افجه ای
پر
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | بدون عنوان از صداقت جباری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | فرم‌های خوش‌نویسی از صداقت جباری
فرم‌های خوش‌نویسی
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£30,000
41,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,250
28,306 دلار آمریکا
19%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان 1 (از مجموعه درخت) از پوران جین‌چی
بدون عنوان 1 (از مجموعه درخت)
برآورد
 
قیمت فروش
10.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391