• گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا 1370
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده محصص 92
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
- £120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,955 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,157 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.596%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
239.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1393
آرتچارت | حشاشین از علی بنی صدر
حشاشین
برآورد
$90,000
-
$120,000
قیمت فروش
$241,300
129.81%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 اردیبهشت 1402
آرتچارت | رویاهای شیرین از فرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394