آرتچارت | Chiffre 1 از پرویز تناولی
فیگور 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1389
آرتچارت | هیچ زرد از پرویز تناولی
هیچ زرد
برآورد
 
قیمت فروش
94.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | عشاق از پرویز تناولی
عشاق
برآورد
 
قیمت فروش
4.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1390