• بدون عنوان 1347
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 114.5 * 146 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 69 پایین چپ، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
13 اسفند 1386
برآورد
قیمت فروش
92%
آرتچارت | ه هَوّز، هانسدل از حسین زنده رودی
ه هَوّز، هانسدل
برآورد
 
قیمت فروش
31.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | لَم + چَکو از حسین زنده رودی
لَم + چَکو
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
-
£120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£277,200
364,737 دلار آمریکا
177.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | عینک آزاد است از حسین زنده رودی
عینک آزاد است
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | میر + ۵۴ + بی. زد. + اس از حسین زنده رودی
میر + ۵۴ + بی. زد. + اس
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | آیه‌ای از قرآن مقدس از نصرالله افجه ای
آیه‌ای از قرآن مقدس
برآورد
 
قیمت فروش
7.273%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 آذر 1387