فروش در - خانه حراج
13 آذر 1394
برآورد
قیمت فروش
554.545%
آرتچارت | سبکی وجود از محمد الرواس
سبکی وجود
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,149 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بازدید از ضیا عزاوی
بازدید
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,000
4,147 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,245 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
4,457 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
554.545%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394