برآورد
€2,000
2,222 دلار آمریکا
- €3,000
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
4,667 دلار آمریکا
68%
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£5,000
6,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,193 دلار آمریکا
20.325%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399