• بدون عنوان 1350
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشیخط
  • 150 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 'Pilaram 72' (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
208%
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | ص از حسین زنده رودی
ص
برآورد
 
قیمت فروش
41.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
92%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
آرتچارت | میر + ۵۴ + بی. زد. + اس از حسین زنده رودی
میر + ۵۴ + بی. زد. + اس
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | میر + ۵۴ + بی. زد. + اس از حسین زنده رودی
میر + ۵۴ + بی. زد. + اس
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | الف از عُمَر ال نقدی
الف
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£50,000
62,089 دلار آمریکا
قیمت فروش
£330,200
410,034 دلار آمریکا
725.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402