فروش در - خانه حراج
14 خرداد 1387
برآورد
قیمت فروش
263.571%
آرتچارت | Allah, (4) از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
45.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | مرغ بسم الله از رضا مافی
مرغ بسم الله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | آر اس آر + آر اس آر از حسین زنده رودی
آر اس آر + آر اس آر
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آذر 1395
آرتچارت | عشق از حسین زنده رودی
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
13.636%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389