• عشاق جوان 1387
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 99 * 69 سانتی متر
  • امضا شده بالا چپ
    قاب‌شده
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
- £7,000
9,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
7.273%
آرتچارت | بدون عنوان از گارنیک در هاکوپیان
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | PORTRAIT D'HOMME EN COLERE از رکنی حائری زاده
PORTRAIT D'HOMME EN COLERE
برآورد
 
قیمت فروش
0.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از فرح اصولی
بدون عنوان
برآورد
€5,000
5,306 دلار آمریکا
-
€8,000
8,490 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,000
6,367 دلار آمریکا
7.692%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد وثوق احمدی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,520,000,000﷼
6,354 دلار آمریکا
0.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | از مجموعه صورتک ها از مهدی سحابی
از مجموعه صورتک ها
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
6,563 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | خوشنویسی آبستره از گلناز فتحی
خوشنویسی آبستره
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,740,000,000﷼
6,751 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402