آرتچارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
529 دلار آمریکا
-
€600
635 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرتچارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€320
360 دلار آمریکا
16.364%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399
آرتچارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€250
305 دلار آمریکا
-
€300
366 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 20 خرداد 1400
آرتچارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€200
245 دلار آمریکا
-
€300
367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€234
287 دلار آمریکا
6.4%
فروش در
تاریخ حراج
کَمبی - 27 آذر 1399
آرتچارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€200
245 دلار آمریکا
-
€300
367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€234
287 دلار آمریکا
6.4%
فروش در
تاریخ حراج
کَمبی - 27 آذر 1399
آرتچارت | ترکیب سینماتیک از عباس غریب
ترکیب سینماتیک
برآورد
€400
422 دلار آمریکا
-
€600
633 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فینارته - 2 تیر 1401
آرتچارت | ترکیب سینماتیک از عباس غریب
ترکیب سینماتیک
برآورد
€400
422 دلار آمریکا
-
€600
633 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فینارته - 2 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399