• کاهلو هندی 1384
  • metallic lambda on 3mm dibond print, wood inset with tomato cans in artist's frame
  • عکاسی
  • 94 * 133 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 1
  • امضا شده، تیتر، تاریخ و شماره خورده دو بار روی تخته

3 فروردین 1401
برآورد
£9,000
11,866 دلار آمریکا
- £11,000
14,502 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,970
15,781 دلار آمریکا
19.7%
سایر آثار هنری حسن حجاج

آرتچارت | ال سید از حسن حجاج
ال سید
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | مستر کبری مانسا از حسن حجاج
مستر کبری مانسا
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$32,760
227.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | هک از حسن حجاج
هک
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£10,000
12,427 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,065
14,993 دلار آمریکا
34.056%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,972 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,247 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,365 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.409%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
برآورد
 
قیمت فروش
328.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | هک از حسن حجاج
هک
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£10,000
12,427 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,065
14,993 دلار آمریکا
34.056%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مرد ایرانی از صادق تیرافکن
مرد ایرانی
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394