• گروه موسیقی
  • لیتوگرافی
  • چاپ
  • تعداد نسخه: 395
  • نسخه 104
  • امضاشده (پایین چپ)، نسخه نوشته‌شده  "104/395" (پایین راست)
    بدون قاب
برآورد
$100 - $200
فروخته نشده
سایر آثار هنری حسام ابریشمی

آرتچارت | شب نیمه‌ی تابستان از حسام ابریشمی
شب نیمه‌ی تابستان
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$750
25%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | ریتم سرخ از حسام ابریشمی
ریتم سرخ
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$800
20%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | رویای یک زن از حسام ابریشمی
رویای یک زن
برآورد
$200
-
$1,000
قیمت فروش
$850
41.667%
تاریخ حراج
لیلند لیتل آکشنز - 8 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 546 دلار آمریکا
کمینه برآورد 747 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,329 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-41.403%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا شریف‌زاده
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
992 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
28.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | مرد تنها از حسین والامنش
مرد تنها
برآورد
A$200
134 دلار آمریکا
-
A$340
227 دلار آمریکا
قیمت فروش
A$800
534 دلار آمریکا
196.296%
تاریخ حراج
اسکاملز - 8 آذر 1401
آرتچارت | بوسه شماره‌ی ۵ از نازنین نوروزی
بوسه شماره‌ی ۵
برآورد
$500
-
$700
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 11 اردیبهشت 1403