• گیتار و دوستان
  • لیتوگرافی
  • چاپ
  • 76.2 * 93.98 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 95
  • نسخه 27
  • امضا‌شده (پایین چپ)
    نسخه‌خورده "27/95" (پایین راست)
    بدون قاب
برآورد
$100 - $200
فروخته نشده
سایر آثار هنری حسام ابریشمی

آرتچارت | شب نیمه‌ی تابستان از حسام ابریشمی
شب نیمه‌ی تابستان
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$750
25%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | ریتم سرخ از حسام ابریشمی
ریتم سرخ
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$800
20%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | رویای یک زن از حسام ابریشمی
رویای یک زن
برآورد
$200
-
$1,000
قیمت فروش
$850
41.667%
تاریخ حراج
لیلند لیتل آکشنز - 8 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 546 دلار آمریکا
کمینه برآورد 747 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,329 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-41.403%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سبکی وجود از محمد الرواس
سبکی وجود
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,149 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | تمام آن کارها #1 از ساناز مزینانی
تمام آن کارها #1
برآورد
$2,500
-
$3,500
قیمت فروش
$2,125
29.167%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400
آرتچارت | تقسیم بر صفر از مهدی قدیانلو
تقسیم بر صفر
برآورد
£800
1,000 دلار آمریکا
-
£1,200
1,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
938 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 6 فروردین 1399