• طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد 1337
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشی
  • 130 * 30 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "3 March 1959"، نوشته‌شده "Commemorative relief sculpture for the 14th July" ، مجددا امضا شده توسط رأفت شادرجی
    قاب‌شده
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
- £25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
سایر آثار هنری جواد سلیم

آرتچارت | تمبر یادبود جمهوری عراق از جواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | فروشندگان خامه از جواد سليم
فروشندگان خامه
برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | مرد و اسب از جواد سليم
مرد و اسب
برآورد
£100,000
137,836 دلار آمریکا
-
£200,000
275,672 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200,250
276,017 دلار آمریکا
33.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 238,948 دلار آمریکا
کمینه برآورد 62,107 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 109,726 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+130.3%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها