• بدون عنوان 1395
  • پاستل روغنی روی کاغذ
  • نقاشی
  • 34 * 40 سانتی متر
  • امضا شده  "Saki.29" 
20 اسفند 1399
برآورد
£150
209 دلار آمریکا
- £250
349 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
266 دلار آمریکا
4.5%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

باغ درهم - دلگشا
15 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 209 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 349 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-4.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از محمود ساکی
بدون عنوان
برآورد
£150
209 دلار آمریکا
-
£250
349 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
266 دلار آمریکا
4.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | فیگور زن شماره‌ی 1 از مرتضی دره‌باغی
فیگور زن شماره‌ی 1
برآورد
 
قیمت فروش
35.644%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مرداد 1397