• مسیرهای مکعبی 1384
  • جیکلا روی بوم
  • عکاسی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 2
  • امضا شده، تاریخ خورده و شماره زده شده با مُهر فارسی
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
25%
سایر آثار هنری مجید کورنگ بهشتی

آرتچارت | نفس بریده از مجید کورنگ بهشتی
نفس بریده
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | پشت صحنه از مجید کورنگ بهشتی
پشت صحنه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | از بالا از مجید کورنگ بهشتی
از بالا
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,560 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,289 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.797%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پشت صحنه از مجید کورنگ بهشتی
پشت صحنه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب از سروش میلانی زاده
لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | آتشفشان #1 از گوهر دشتی
آتشفشان #1
برآورد
€6,000
5,882 دلار آمریکا
-
€7,000
6,862 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
2,941 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
حراج میتینگ آرت - 9 مهر 1401