• بدون عنوان 1400
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 99.7 * 119.1 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 88، امضا شده و تاریخ خورده 88 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
25 آذر 1389
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | سونات از محمود زنده رودی
سونات
برآورد
€5,000
5,207 دلار آمریکا
-
€6,000
6,249 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرتچارت | سونات از محمود زنده رودی
سونات
برآورد
€5,000
5,207 دلار آمریکا
-
€6,000
6,249 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرتچارت | قرمز و مشکی از محمود زنده رودی
قرمز و مشکی
برآورد
€5,000
5,207 دلار آمریکا
-
€6,000
6,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,166 دلار آمریکا
27.273%
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرتچارت | قرمز و مشکی از محمود زنده رودی
قرمز و مشکی
برآورد
€5,000
5,207 دلار آمریکا
-
€6,000
6,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,166 دلار آمریکا
27.273%
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرتچارت | حقیقت از محمود زنده رودی
حقیقت
برآورد
€5,000
5,207 دلار آمریکا
-
€6,000
6,249 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرتچارت | قو از نصرالله افجه ای
قو
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 فروردین 1397
آرتچارت | عشق از محمود زنده رودی
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
1.538%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397