• ۵ اسب
  • جیکلا روی بوم
  • چاپ
  • 96.5 * 40.65 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 15
  • نسخه 9
30 اسفند 1399
برآورد
$600 - $1,200
فروخته نشده
آرتچارت | بانوی شرقی از حسین مادی
بانوی شرقی
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,125
2,797 دلار آمریکا
5.556%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از ضیا عزاوی
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
-
£2,500
3,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,000
4,147 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | سه عاشق از پرویز تناولی
سه عاشق
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,780
5,216 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ضیا عزاوی
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
-
£2,500
3,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,911 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | خواهران و خروس از ناصر اویسی
خواهران و خروس
برآورد
$600
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
گالری هنر ورسای - 30 اسفند 1399
آرتچارت | Angel Over Cyrus The Great Tomb از ناصر اویسی
Angel Over Cyrus The Great Tomb
برآورد
$600
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
گالری هنر ورسای - 30 اسفند 1399
آرتچارت | خواهران و انار از ناصر اویسی
خواهران و انار
برآورد
$600
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
گالری هنر ورسای - 30 اسفند 1399
آرتچارت | Cyrus The Great Horses at Pasargard از ناصر اویسی
Cyrus The Great Horses at Pasargard
برآورد
$600
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
گالری هنر ورسای - 30 اسفند 1399
آرتچارت | اسب‌های در حال دویدن از ناصر اویسی
اسب‌های در حال دویدن
برآورد
$600
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
گالری هنر ورسای - 30 اسفند 1399