• روز عاشورا از مجموعه پروانه 1388
  • Archival Print on Premium Glossy Paper
  • چاپ
  • 100 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 2
  • امضا شده، تاریخ و شماره نسخه خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
4%
آرتچارت | جریانی از نیکی در شهر از محمد الرواس
جریانی از نیکی در شهر
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,738
7,871 دلار آمریکا
129.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی از افشین پیر هاشمی
نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | القابض از لولوا الحمود
القابض
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | قرمز از حسین مادی
قرمز
برآورد
£3,000
4,116 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,746 دلار آمریکا
59.375%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عبدالله، صد نماد عراقی از ضیا عزاوی
عبدالله، صد نماد عراقی
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
-
£2,500
3,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,500
7,602 دلار آمریکا
175%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400