• در خانه 7 1373
  • آبرنگ، خودکار و جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 20 * 14 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده دیاب 95 (پایین راست)
برآورد
£200
276 دلار آمریکا
- £300
415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£812
1,122 دلار آمریکا
224.8%
سایر آثار هنری راشد دیاب

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,122 دلار آمریکا
کمینه برآورد 276 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 415 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+224.8%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از بپی مارتین
بدون عنوان
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£800
1,098 دلار آمریکا
قیمت فروش
£638
875 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | چشم‌انداز انتزاعی شهر از ایران درودی
چشم‌انداز انتزاعی شهر
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
50,000,000﷼
422 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
845 دلار آمریکا
قیمت فروش
102,500,000﷼
866 دلار آمریکا
36.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 24 آبان 1398