آرتچارت | بدون عنوان از صفا ارواس
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | صورت 3 از ادوارد شهده
صورت 3
برآورد
€2,200
2,543 دلار آمریکا
-
€2,800
3,237 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | گوگوش از افسون  
گوگوش
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1391
آرتچارت | الگوهای عرب از افسون  
الگوهای عرب
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | پرنده‌های شیراز (در بوستان) از فرهاد احرارنیا
پرنده‌های شیراز (در بوستان)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | شبی در قاهره (سبز، آبی) از افسون  
شبی در قاهره (سبز، آبی)
برآورد
 
قیمت فروش
8.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | طوفان ذهن از فرهاد مشیری
طوفان ذهن
برآورد
 
قیمت فروش
7.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,082 دلار آمریکا
-
€1,500
1,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,392 دلار آمریکا
76.8%
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402