برآورد
£3,000
4,172 دلار آمریکا
- £5,000
6,953 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,433 دلار آمریکا
20.313%
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1393
آرتچارت | Sans titre از شیرین نشاط
Sans titre
برآورد
 
قیمت فروش
23.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اردیبهشت 1385
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
66.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 مهر 1385
آرتچارت | مثلِ هر روز از شادی قدیریان
مثلِ هر روز
برآورد
 
قیمت فروش
30.984%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1394
آرتچارت | Untitled (Toba) از شیرین نشاط
Untitled (Toba)
برآورد
 
قیمت فروش
22.791%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1383
آرتچارت | بدون عنوان (طوبی) از شیرین نشاط
بدون عنوان (طوبی)
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1387
آرتچارت | Untitled (TOOBA) از شیرین نشاط
Untitled (TOOBA)
برآورد
 
قیمت فروش
26.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 شهریور 1385
آرتچارت | از مجموعه‌ی گذر از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی گذر
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 فروردین 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی مثل هر روز از شادی قدیریان
بدون عنوان از مجموعه‌ی مثل هر روز
برآورد
£3,000
4,172 دلار آمریکا
-
£5,000
6,953 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,965 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400