برآورد
$5,000 - $7,000
قیمت فروش
$4,032
32.8%
سایر آثار هنری سیروس نمازی

آرتچارت | بدون عنوان از سیروس نمازی
بدون عنوان
برآورد
kr10,000
955 دلار آمریکا
-
kr10,000
955 دلار آمریکا
قیمت فروش
kr8,000
764 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
بوکوفسکیز - 8 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,398 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,977 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-26.4%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها